بیانیه بسیج اساتید

برای آشنایی با دستورالعمل ها، عضویت و دریافت فرم های مربوط به شجره طیبه حلقه های صالحین فایل های زیر را دانلود کنید

   نظام نامه آموزشی حلقه های صالحین
   فرم جلسات و گزارش
   دستورالعمل تشکیل حلقه های صالحین 1
   دستورالعمل تشکیل حلقه های صالحین 2
   فرم ارسال گزارش فعالیت