نمایشگر دسته ای مطالب

جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی

جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی

جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی بسم الله الرحمن الرحیم من المومنین..."در میان موءمنان...

شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۹

اخبار

جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی بسم الله الرحمن الرحیم من المومنین..."در میان موءمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند بعضی پیمان خود را به اخر بردند و بعضی دیگر در...
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی بسم الله الرحمن الرحیم من المومنین..."در میان موءمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند بعضی پیمان خود را به اخر بردند و بعضی دیگر در...
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی
جایگاه دانشگاه در تبیین و ترویج مکتب سلیمانی بسم الله الرحمن الرحیم من المومنین..."در میان موءمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند بعضی پیمان خود را به اخر بردند و بعضی دیگر در...